ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden   Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-Eem-Flevoland onder dossiernummer 50686739 Niesje Wolters van Bemmel
Evenementenbureau, Postbus 14, 8160 AA Epe Nederland   telefoon 0031 (0)630099458 email: info@niesjewolters.nl   website: www.niesjewolters.nl en/of
www.poppenhuisbeurs.com
De overeenkomst tussen Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau en de exposant komt tot stand met het invullen van het daartoe bestemde inschrijfformulier,
daarmee verklaart de exposant de hierin omschreven algemene voorwaarden te kennen en te accepteren, de deelnemer is tevens verantwoordelijk voor alle personen die
zij of hij meebrengt en/of uitnodigt naar de beurs om te helpen met op en/of afbouw en/of tijdens de openingsuren aanwezig zijn in de stand, de deelnemer dient vooraf
deze personen in te lichten over de regels. Lees de algemene voorwaarden goed, wanneer iedereen zich collegiaal opstelt en deze regels in acht neemt, is een vlot en
plezierig beursverloop verzekerd. Stands dienen een half uur voor openingstijd gereed te zijn. Bij een aantal beurslocaties is de ruimte om in de nabijheid van de
beurslocatie te parkeren/laden en lossen beperkt, wees collegiaal en zet na het lossen van uw auto en vóórdat u uw tafel gaat inrichten, uw auto elders op een
parkeerplaats!
Een bindend inschrijfformulier is het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan een door Niesje Wolters van Bemmel VOF (verder te
noemen NWvB) georganiseerde beurs en daarin verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De exposant is volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname. De exposant verklaart
alle consequenties van de inschrijving te zullen aanvaarden, ook indien de akkoordverklaring is gedaan door een niet tekeningsbevoegde. NWvB behoudt zich het recht
voor de inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of
desnoods zonder opgave van redenen. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd. De exposant is niet gerechtigd zijn
inschrijving aan een derde over te dragen. NWvB stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw,
houden van de beurs en afbouw. NWvB kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te
doen vinden. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In geen geval kan de
exposant jegens NWvB aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel.
NWvB is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of
groepen te wijzigen of te hergroeperen. NWvB spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden.
Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op
de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven. NWvB heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve
factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota. De exposant is aansprakelijk voor alle aan NWvB verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden
met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam. Ook indien een afwijkend factuuradres is
opgegeven, blijft de exposant jegens NWvB hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname. Bij niet tijdige betaling van
enig aan NWvB verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen
voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom. NWvB is gerechtigd betalingen gedaan ter zake
van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames. Indien de exposant de
deelnamekosten of enig ander aan NWvB verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is NWvB gerechtigd, na schriftelijke
of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met
onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan NWvB
verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake
van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.
Annulering en ontbinding: De exposant kan zijn inschrijving c.q. deelname voor een beurs annuleren met inachtneming van de volgende betalingsverplichting: 
Annulering tot twee maanden voor aanvang van de beurs: betaling van € 40,- administratiekosten. Annulering twee maanden voor aanvang van de
beurs: 100% van de totale deelnamekosten. Bij inschrijving voor het ‘Duo Voordeel Pakket’ (lente én herfst editie in de Brabanthallen) geldt het volgende: bij
annulering van één van de twee edities: betaling van € 40,- administratiekosten  én terugbetaling c.q. verrekening van de genoten korting á € 20,- per tafel. Ook hier
geldt: Annulering twee maanden voor aanvang van een editie/beurs: 100% van de totale deelnamekosten. Onder aanvang van de beurs wordt verstaan de
eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient schriftelijk te geschieden! Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname
NWvB gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan de beurs het beursgebouw of overige exposanten
zal kunnen toebrengen, heeft NWvB het recht de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige
deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels NWvB gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht
van NWvB tot het vorderen van kosten, schade en interesten. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door NWvB
van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant. Over annuleringskosten kan niet gecorrespondeerd worden. Exposantenbadges: Gedurende de
inrichtingsperiode, de openingstijden van de beurs en de ontruimingsperiode heeft men op vertoon van een geldige exposantenbadge toegang tot de
beursaccommodatie. Het aantal te verstrekken exposantenbadges kan gerelateerd worden aan de omvang van de standruimte. Exposant en medewerkers zijn verplicht
de exposantenbadge goed zichtbaar te dragen gedurende de opbouwdag, beursdagen en tijdens de afbouw van de standruimte. De badges liggen gereed in een
enveloppe op de toegewezen tafel(s) van de exposant. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven
dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door NWvB is bepaald.
Inrichting en gebruik van de standruimte: Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde,
overige door NWvB uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname
en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren. Flyers, banners etc. Het is exposanten uitdrukkelijk verboden flyers, folders of  ander
promotie/reclamemateriaal te verspreiden voor derden: ondernemingen en/ of andere beursorganisaties zonder toestemming van NWvB.
Promotiemateriaal of goederen mogen niet bevestigd worden aan eigendommen van de locatieverhuurder zoals: kolommen, wanden, muren, plafonds en draagspanten,
voor toegebrachte schade aan de ruimte van de locatieverhuurder wordt exposant aansprakelijk gesteld.  De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de
gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn
standruimte en de daarin aanwezige goederen. NWvB sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant. NWvB
onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten en prijsverschillen tussen exposanten. De
exposant is niet gerechtigd: a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de
overeenkomst van deelname is omschreven. b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder
ondervinden in de vorm  van geluidsoverlast, belemmering van toe of doorgangen, de gangpaden moeten te allen tijde vrij blijven, belemmering van lichtval of uitzicht, of
overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van NWvB. c.) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, waxinelichtjes en
dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door NWvB toegestaan of ter beschikking gesteld. d.) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen,
gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte. e.) buiten, boven of op de achterzijde van
de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen. f.) buiten de standruimte flyers of ander
reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden. g.) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend
aan NWvB is voorbehouden. h.) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van
demonstraties, presentaties en dergelijke. i) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van NWvB, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar
algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en
activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen. j) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks
schriftelijk en expliciet door NWvB is toegestaan. De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. De exposant is
verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van
hetgeen hieromtrent door NWvB en de accommodatieverhuurder is bepaald. Eventuele beschadigingen aan goederen van NWvB en/of de accommodatieverhuurder
komen voor rekening van de exposant. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd. Het plaatsen van
zelf meegebrachte tafels c.q tafelbladen om uw stand te verdiepen is niet toegestaan mits exposant een wandplaats heeft of, indien dat niet het geval is, in overleg met
NWvB en uw collega exposanten, het mag in géén geval tot discussie of misverstanden leiden. De verkoopruimte beperkt zich tot de gehuurde tafel(s). Verplicht: Neem
uw eigen tafelkleed mee, het kleed moet ongeveer 10cm vanaf de vloer hangen, voor én achter de stand! Zorg ervoor dat uw stand er netjes uitziet, dozen, kratten etc.
mogen niet zichtbaar zijn voor het publiek. Electra: Indien u een stroomaansluiting heeft besteld dient u zelf zorg te dragen voor verlichting, eventuele haspels,
stekkerdozen en/of andere noodzakelijke aansluitingen. Bovendien moeten de kabels met tape op de vloer worden vastgeplakt, verwijder na afloop van de beurs het
plakband van de vloer en laat geen resten achter. De meeste plakbandsoorten laten lijmsporen achter, wij worden daar extra voor belast met schoonmaakkosten door de
verhuurder van de zaal/hal. Dit bedrag zullen wij doorberekenen aan de desbetreffende deelnemer. U kunt kosteloos tape gebruiken van NWvB (af te halen én terug te
brengen bij de informatie stand).Let op, U bent zelf aansprakelijk voor val en/of struikelpartijen. Gebruik bekabeling met een diameter van 2,2 mm Ø haspels moeten
volledig afgerold te worden. Een stroomaansluiting is tot maximaal 500Watt. Er mogen geen bouwlampen, waterkokers, of andere grote stroomverbruikers op
aangesloten worden. In verband met overlast voor exposanten en bezoekers worden geen honden en kleine kinderen van exposanten (tot 10 jaar) toegelaten. Neem
contact op met NWvB als daar vragen over zijn. Aan en afvoer goederen: Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of
af te voeren. Vroegtijdig opruimen van stands: Men mag pas ná sluiting van de beurs beginnen met het opruimen van de stands. Het is niet toegestaan om uw stand
voor de sluitingstijden van de beurs te verlaten uit te ruimen of af te breken! Het naleven van dit verbod is ten eerste uit respect voor uw collega exposanten, NWvB en
bezoekers, die het recht hebben om álles te zien tot aan de officiële sluitingstijd, bovendien zal naleving van deze regel de sfeer en de kwaliteit van de beurs ten goede
komen. Bij het niet opvolgen van deze algemene voorwaarde wordt de desbetreffende exposant uitgesloten van deelname aan toekomstige beurzen
georganiseerd door NWvB!  De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde
goederen. NWvB neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.
Intellectuele eigendomsrechten NWvB is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)
naam, logo(‘s) en het beursbeeld. NWvB kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden.
Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door NWvB ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant
derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen. Bij
overtreding is de exposant verplicht op eerste verzoek van NWvB het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken. Catering: Tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde
derde. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door
de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Vergunningen en ontheffingen
De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde certificaten, vergunningen en ontheffingen.
Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden NWvB is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende
(veiligheids-) voorschriften te geven. De exposant is verplicht alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder
brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door NWvB, de
accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met NWvB. NWvB zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval
prevaleert. Indien bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijden met de voorwaarden die zijn gevoegd bij het bindend inschrijfformulier, prevaleren de voorwaarden
bij het inschrijfformulier. Bescherming van persoonsgegevens: Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van NWvB dan wel door haar geselecteerde
derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten
mogen door NWvB worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en
weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of
schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de
andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname
ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant. De exposant staat jegens NWvB en de
accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige
voorschriften. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NWvB
gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot: a) Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs; b) de
standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te
vernietigen; c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige
deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die NWvB lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe
te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften. De
exposant vrijwaart NWvB ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs
afdoende te verzekeren. Uw stand inrichting en persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd via NWvB of locatieverhuurder, hiervoor dient u zelf zorg te dragen. NWvB
en/of de accomodatieverschaffer zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers - gevolgschade,
bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen. Overmacht situaties: Indien en voor zover NWvB ten gevolge van overmacht
geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen tegenover de exposant kan voldoen zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot
schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis,
brand, stakingen, terroristische aanslagen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur-besturingssystemen, stremming/staking van (openbaar) vervoer,
overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene belemmerende omstandigheden zowel in binnen en buitenland, ten gevolge waarvan naleving
van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van NWvB verlangd kan worden.
Wijzigingen en geschillen  NWvB behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen.
Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist NWvB.
Alle geschillen die ontstaan tussen NWvB en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere
overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van
deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Niesje Wolters van Bemmel Evenementenbureau, Postbus 14, 8160 AA Epe Nederland   telefoon 0031 (0)630099458 email: info@niesjewolters.nl   website:
www.niesjewolters.nl en/of www.poppenhuisbeurs.com